វិញ្ញាបនបត្រ - Ah-Center Co., Ltd.

វិញ្ញាបនបត្រ

ម៉ាសបិទមុខ FFP2 ម៉ាសបិទមុខដែលអាចចោលបាន របាំងការពារ និងទែម៉ូម៉ែត្រអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដថ្ងាសដែលផលិតដោយមជ្ឈមណ្ឌល Anhui បានឆ្លងកាត់ការធ្វើតេស្ត SGS, CE និង FDA ។ ធានានូវការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែលមានសុវត្ថិភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។

bagasse cane tableware វិញ្ញាបនបត្រ គុណវុឌ្ឍិ